Gemeente Son en Breugel: Nieuw Grondstoffenbeleid

Met het instappen bij een gemeenschappelijke regeling heeft gemeente Son en Breugel de afvalinzameling voor langere tijd geborgd. Bij de toetreding tot Blink is besloten de huidige dienstverlening van de inzameling in stand te houden voor een periode van twee jaar en daarna een nieuwe afweging te maken over het serviceniveau. JMA is gevraagd om te ondersteunen bij het opstellen van een nieuw beleidsplan waarin naast een goede afweging op het gebied van serviceniveau aandacht is voor de duurzaamheidsdoelstellingen en het beheersbaar houden van de afvalkosten. Gedurende het proces zijn inwoners en raadsleden gepolst over hun wensen en de nodige afwegingen.

Het beleidsplan zet een volgende stap in het verminderen van het aantal kilo’s afval, het behouden van grondstoffen en het zorgen voor een goede kwaliteit van deze grondstoffen. Dit vraagt onder andere een goede basis, een toekomstbestendig inzamelsysteem en aandacht voor het voorkomen van afval. In het beleidsplan wordt hieraan in twee fases invulling gegeven:

  • Fase 1 Het inzamelsysteem optimaliseren en toekomstbestendig inrichten. Dit omvat voortzetting van lopende projecten, oppakken van hiaten als gevolg van de ontvlechting tussen Blink en PreZero en verbetering van het huidige informatie- en containerbeheer. 
  • Fase 2 Structurele verbeteringen richting circulaire ambities. Dit omvat twee scenario’s op hoofdlijnen welke ieder een vermindering van de hoeveelheid afval tot gevolg heeft en afvalscheiding en hergebruik stimuleert. 

Het plan is begin 2024 goedgekeurd door de raad en de gemeente is gestart met de eerste fase. Zo is de frequentie van inzameling verlaagd voor GFT en PMD, wordt er gewerkt aan een veiligere milieustraat inclusief KCA-depot en wordt het informatie- en containerbeheer op orde gebracht. Na deze optimalisering van de inzameling gaat de gemeente in de tweede fase het gesprek aan over de structurele verbeteringen die nodig zijn voor het behalen van de gemeentelijke circulaire ambities.

Contactpersoon

Evalinde van Winden

Wilt u meer over dit project weten. Neem dan contact op via 0306991599 of via Evalinde.vanWinden@jma.nl.