Privacyverklaring JMA

Zeist, augustus 2018

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van JMA (De Jonge Milieu Advies) (hierna: JMA). In deze verklaring beschrijven we hoe JMA omgaat met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op www.jma.nl.

2. Contactgegevens

JMA
Utrechtseweg 9
3704 HA Zeist
T. 030 699 15 99
www.jma.nl
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via info@jma.nl.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. JMA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Emailadres

4. Doelen en grondslagen

JMA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van JMA of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

5. Bewaartermijnen

JMA bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van JMA te behartigen en zo lang als wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

JMA deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

7. Cookies en vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. JMA gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden onthouden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JMA en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken. 

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

9. Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemde contactgegevens.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

10. Beveiliging

JMA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt onder andere door middel van beveiligde opslag en verbindingen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via info@jma.nl.